Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacji procesowej celem zwiększenia możliwości produkcyjnych oraz technologicznych przedsiębiorstwa PHU „ALES” Piotr Adamus
w Strobicach”

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.02.01.03-16-0002/20-00

Cel projektu: Rozszerzenie zakresu produkcji, zwiększenia mocy produkcyjnych oraz wdrożenie do produkcji udoskonalonego produktu poprzez zastosowanie nowej technologii wytwarzania wszelkiego rodzaju płaskorzeźb, w formie dotychczas nie stosowanej na terenie województwa opolskiego. Ponadto celem rozpowszechnienia korzystania z odnawialnych źródeł energii zakup instalacji fotowoltaicznej do bilansowania zapotrzebowania energii wykorzystywanej w procesie technologicznym piły mostowej.

Planowane efekty: Wdrożenie innowacji procesowej poprzez zastosowanie innowacyjnej maszyny (technologie) w przedsiębiorstwie, który jest spójny z celem szczegółowym dla Poddziałania 2.1.3 RPO WO 2014-2020, mianowicie zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Wdrożenie innowacji produktowej-(proces wykorzystywany przez maszynę-determinuje powstanie innowacji produktowej)- polegającej na produkcji płaskorzeźb kamiennych w technologii numerycznej w pełni zautomatyzowanej, celem wyeliminowania produkcji opartej o technologię ręczną.

 

Całkowita wartość projektu: 441 500,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 238 410,00 PLN